บทความที่ได้รับความนิยม

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

แบบฝึกทักษะ articles

แบบฝึกหัดที่ 2

                จงเติม a, an หน้าคำนามต่อไปนี้

1. ...............   ink
2. ...............   pencil
3. ...............   textbook
4. ...............   ox
5. ...............   television
6. ...............   hour
7. ...............   box
8. ...............   umbrella
9. ...............   ant
10. ............    egg


จงเลือกเติม a, an ในประโยคต่อไปนี้

 1.  This  is  …………ant.
 2.  That  is  …………book.
 3.  Is  that  …………..pen ?
 4.  It ’ s ……………..leg.
 5.  That  is  ………….egg.
 6.  Is  this  …………...ear ?
 7.  This  is  …………...head.
 8.  That  is  …………...arm.
 9.  It ’ s ……………….bat.
 10. That  is…………….umbrella.

 11.  I  have  ………English  book.
 12.  ……..ruler  is  under  …  chair.
 13.  ……..egg  is  in  ……….box.
 14.  It  is  ………leg  of  a  table.
 15.  There  is  ………..elephant  in  the  farm.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น