บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การจัดลำดับคำคุณศัพท์

ลำดับที่                                   Adjectives                                           ตัวอย่าง

             1                                  Article                                            a, an , the
                                                 Demonstrative Adj                        this, that then, those
                                                 Possessive Adj                              his, her, my, your, ...
       
             2                                  Ordinal                                          first, second, ...


             3                                  Cardinal                                        one, two , ...


             4                                  Quality                                          good, bad, soft,  sweet, ...


             5                                   Size                                               short, little, long, wide, ...


             6                                   Shape                                            round, square, triangle, ...


             7                                   Age                                               new, old, ...


             8                                   Temperature                                hot, cold, ...


             9                                   color                                              red, blue, yellow, pink, ...


            10                                  nation                                           Thai, American, ...


            11                                  meterial                                        leather, silk, ...
                                         http://thai2eng.blogspot.com/2011/03/adjectives-sequence.html
                         
                          http://tc.mengrai.ac.th/jareeya/adjectives.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น